Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Tytuł operacji: Zwiększenie zdolności produkcyjnych gospodarstwa chowu jesiotrów poprzez wykonanie 30 przegród  nowego obiektu magazynowo-podchowowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy

Działanie 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania o którym mowa
w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku2,  tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/20141

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.