Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Tytuł operacji: Antonius Caviar – proudly produced in Poland

Znalezienie i utrwalenie nowych rynków zbytu dla kawioru z ryb jesiotrowatych „Antonius Caviar”, a także poprawa warunków jego wprowadzania na rynek

Numer i nazwa priorytetu: Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: Działanie 5.3 „Środki dotyczące obrotu”.

Cel operacji: Zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym, poprzez znalezienie i utrwalenie nowych rynków zbytu oraz poprawę warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Znalezienie i utrwalenie nowych rynków zbytu dla kawioru z ryb jesiotrowatych „Antonius Caviar”, a także poprawa warunków jego wprowadzania na rynek.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.


Tytuł operacji: Remont odprowadzalnika wody ze stawów II etap.

Numer i nazwa priorytetu:  Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej srodowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

Cel operacji: Podwyższenie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt.